LICITAŢIE PUBLICĂ CU STRIGARE – SERPOCOM S.R.L.


Subscrisul, Cabinet Individual de Insolvenţă „Murariu Răzvan – Constantin”, cu sediul în Mun. Bucureşti, Str. Bibescu Vodă nr. 5, bl. P5A, sc. 2, et. 1, ap.15, Sector 4, Cod Poştal 040152, Oficiul Poştal 53, prin Av. Ec. Drd. Răzvan-Constantin MURARIU, în calitate de Lichidator Judiciar al debitoarei SERPOCOM S.R.L., cu sediul social în Mun. București, Str. Dumbrava Nouă nr. 26, bl. M207, Sc. 1, ap. 14, Sector 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/24550/26.10.1993, având C.U.I. 4875521, – „în faliment, in bankruptcy, en faillite” – reprezentată legal de lichidator judiciar – Cabinet Individual de Insolvență „Murariu Răzvan – Constantin”, conform Deciziei cu nr. 840 R în dosarul cu nr. 34776/3/2012/a6 de Curtea de Apel București – Secția a VI a Civilă,

Având în vedere Adunarea Creditorilor din data de 29.01.2021, orele 16:00 (parte integrantă și publicată în B.P.I.), Adunarea Creditorilor din data de 02.03.2021, orele 16:00, aprobarea creditorilor garantați și bugetari, discuțiile dintre părți, precum și necesitatea de a vinde un activ prin maximizarea averii debitoarei,
Aducem la cunoștința creditorilor debitoarei, precum și a tuturor persoanelor interesate, următorul:
ANUNŢ:

Se stabilesc 24 licitații publice ce vor fi organizate pentru vânzarea bunului imobil al debitoarei SERPOCOM S.R.L. – TEREN SITUAT ÎN ORAȘUL BOLINTIN VALE, SAT CRIVINA, JUD. GIURGIU, în sola 77, parcela 3, 3/1, în suprafață de 4.763 m.p., respectiv 4.768 m.p. astfel:
8 licitații la prețul de 16,200.00 Euro;
Următoarele 8 licitații la prețul de 15,390.00 Euro;
Ultimele 8 licitații la prețul de 14,580.00 Euro.

Licitațiile vor avea loc la sediul lichidatorului judiciar Cabinet Individual de Insolvență „Murariu Răzvan – Constantin”, din Mun. București, Str. Bibescu Vodă nr. 5, bl. P5A, sc. 2, et. 1, ap.15, Sector 4, la data de:
1. 04.03.2021, orele 16:00 – la prețul de 16,200.00 EURO
2. 18.03.2021, orele 16:00 – la prețul de 16,200.00 EURO
3. 01.04.2021, orele 16:00 – la prețul de 16,200.00 EURO
4. 15.04.2021, orele 16:00 – la prețul de 16,200.00 EURO
5. 05.05.2021, orele 16:00 – la prețul de 16,200.00 EURO
6. 19.05.2021, orele 16:00 – la prețul de 16,200.00 EURO
7. 03.06.2021, orele 16:00 – la prețul de 16,200.00 EURO
8. 17.06.2021, orele 16:00 – la prețul de 16,200.00 EURO
9. 01.07.2021, orele 16:00 – la prețul de 15,390.00 EURO
10. 15.07.2021, orele 16:00 – la prețul de 15,390.00 EURO
11. 05.08.2021, orele 16:00 – la prețul de 15,390.00 EURO
12. 19.08.2021, orele 16:00 – la prețul de 15,390.00 EURO
13. 02.09.2021, orele 16:00 – la prețul de 15,390.00 EURO
14. 16.09.2021, orele 16:00 – la prețul de 15,390.00 EURO
15. 07.10.2021, orele 16:00 – la prețul de 15,390.00 EURO
16. 21.10.2021, orele 16:00 – la prețul de 15,590.00 EURO
17. 04.11.2021, orele 16:00 – la prețul de 14,580.00 EURO
18. 18.11.2021, orele 16:00 – la prețul de 14,580.00 EURO
19. 02.12.2021, orele 16:00 – la prețul de 14,580.00 EURO
20. 16.12.2021, orele 16:00 – la prețul de 14,580.00 EURO
21. 06.01.2022, orele 16:00 – la prețul de 14,580.00 EURO
22. 20.01.2022, orele 16:00 – la prețul de 14,580.00 EURO
23. 03.02.2022, orele 16:00 – la prețul de 14,580.00 EURO
24. 17.02.2022 orele 16:00 – la prețul de 14,580.00 EURO

Menționăm că, în situația în care la o licitație publică se prezintă un cumpărător şi are loc vânzarea bunului imobil nu se vor mai organiza restul licitațiilor publice.

REGULAMENT DE VÂNZARE
AL BUNULUI DEBITOAREI
SERPOCOM S.R.L.

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE

1.1. Prezentul regulament cuprinde regulile aplicate în modul de organizare și desfășurare a procedurii de vânzare prin licitație și/sau negociere directă cu respectarea prevederilor Legii cu nr. 85/2006 și a Codului de Procedură Civilă, în măsura compatibilității, precum și a hotărârii adunării creditorilor, privind valorificarea activului debitoarei;
1.2. Cabinet Individual de Insolvenţă „Murariu Răzvan – Constantin”, cu sediul în Mun. Bucureşti, Str. Bibescu Vodă nr. 5, bl. P5A, sc. 2, et. 1, ap. 15, Sector 4, Cod Poştal 040152, Oficiul Poştal 53, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SERPOCOM S.R.L., conform Sentinţei Civile cu nr. 1874/25.02.2013 pronunțată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă, în cadrul Dosarului cu nr. 34776/3/2012, precum și Hotărârii cu nr. 840 din data de 02.12.2020 a Curții de Apel București – Secția a VI a Civilă, organizează licitație pentru valorificarea bunului urmăribil al debitoarei ca urmare a declanșării procedurii de insolvenţă prevăzută de Legea cu nr. 85/2006;
1.3. Regulamentul se aplică valorificării terenului situat în Com. Bolintin Vale, Sat Crivina, Tarla 77, Parcela 3, 3/1, Jud Giurgiu, identificat prin Carte Funciară 30209, având număr cadastral 1322, în suprafață de 4.768 mp conform documentaţiei topografice, prețul de pornire fiind de 16,200.00 EURO, 79.000,00 Lei, reprezentat de valoarea prevăzută în Raportul de Evaluare din 2020 întocmit de DL. Evaluator Tudor Cătălin George, având în vedere Procesul Verbal al Adunării de Creditori cu nr. 527 din 06.11.2020 publicat în BPI cu nr 18865 din data de 06.11.2020 prin care a fost aprobat Raportul de Evaluare al imobilului;
1.4. Cabinet Individual de Insolvenţă Murariu Răzvan – Constantin asigură pe toată durata organizării și desfășurării negocierilor, imparțialitatea și egalitatea deplină de tratament între toți participanții.

CAPITOLUL II – PROCEDURA DE VÂNZARE – Licitație

2.1. Președintele Comisiei de Vânzare va fi lichidatorul judiciar sau un reprezentant al acestuia.
2.2. În vederea obținerii de oferte și valorificării bunului, lichidatorul judiciar va proceda la efectuarea de demersuri în vederea expunerii pe piață într-o formă adecvată care presupune anunțuri publicitare pe internet și în publicații de specialitate și se va proceda la întocmirea și afișarea publicației de vânzare.
2.3. Participanții la licitație vor depune oferte privind achiziţionarea terenului respectiv, la sediul lichidatorului judiciar, situat în:
 Mun. București, Str. Bibescu Vodă nr. 5, bl. P5A, sc. 2, et. 1, ap. 15, Telefon / Fax: 021.323.11.60; Mobil: 0725.923.800; 0723.163.863; E-mail: office@avocatmurariurazvan.ro .

Oferta trebuie să conțină documente care certifică identitatea și calitatea ofertantului, după cum urmează:

Pentru persoane juridice române:
 certificat constatator de la ORC;
 copie a certificatului de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului;
 copie a actului constitutiv, precum şi copie a certificatului de înregistrare fiscală;
 declarație pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară sau faliment;
 numerele de telefon/fax;
 persoana de contact;
 denumirea bunului solicitat spre cumpărare;
 prețul și modalitatea de plată oferită.

Pentru persoane juridice străine, eventual:
 xerocopie după certificatul de înmatriculare a societății comerciale străine, în copie;
 adeverinţă din partea instituţiei abilitate că nu se află în procedură de insolvenţă sau o altă procedură echivalentă;
 numerele de telefon;
 persoana de contact;
 denumirea bunului solicitat spre cumpărare;
 preţul şi modalitatea de plată oferită.

Pentru persoane fizice sau Asociații Familiale-xerocopii după:
 actul de identitate;
 autorizație de funcționare;
 actul legal de constituire;
 numerele de telefon/fax;
 persoana de contact;
 denumirea bunului solicitat spre cumpărare;
 prețul și modalitatea de plată oferită.

Pentru persoane fizice străine, eventual:
 xerocopie după pașaport;
 numele sau denumirea ofertantului;
 domiciliul, respectiv sediul acestuia;
 numerele de telefon/fax;
 persoana de contact;
 denumirea bunului solicitat spre cumpărare;
 prețul și modalitatea de plată oferită.

Licitația se va desfășura după regulile stabilite prin Regulament.

2.4. Participanții la licitație trebuie să consemneze în contul debitoarei RO11BRMA0999100090853882 deschis la Banca Românească, cel mai târziu până la începerea licitației, la dispoziția lichidatorului judiciar, în contul unic al debitoarei, cel puțin 10% din prețul de începere a licitației pentru bunurile pe care intenționează să le cumpere conform art. 439 indice 1 din Vechiul Cod de Procedură Civilă.
2.5. Licitația va privi vânzarea bunului imobil, iar după adjudecarea bunului, adjudecatarul este obligat să depună de îndată (maxim 5 zile calendaristice) întregul preț, în RON, la cursul B.N.R. de la data plății, cu ordin de plată sau orice alt instrument legal de plată;
2.6. Licitația va fi anunțată pe site-uri de specialitate și se va desfășura după regulile stabilite prin Regulament, la sediul lichidatorului judiciar, situat în Mun. București,
Str. Bibescu Vodă nr. 5, bl. P5A, sc. 2, et. 1, ap. 15, Sector 4;
2.7. Se vor organiza trei seturi de licitație a câte opt licitații de fiecare set, astfel:

Faza I: 8 licitații cu preț de pornire 100% din valoarea bunului, organizate bilunar;
Faza II: 8 licitații cu preț de pornire 95% în situația în care se confirmă prin fotocopie de pe anunțurile de vânzare că s-a realizat expunerea adecvată la prețul de 100% stabilit prin raportul de evaluare, organizate bilunar;
Faza III: 8 licitații cu preț de pornire 90% în situația în care se confirmă prin fotocopie de pe anunțurile de vânzare că s-a realizat expunerea adecvată la prețul de 95% stabilit prin raportul de evaluare, organizate bilunar.
– În ipoteza în care, nici în aceste condiții bunul nu va fi valorificat, se va organiza o nouă ședință în vederea stabiliri modalității și condițiile de vânzare a acestora.
– Pentru organizarea licitației, Lichidatorul Judiciar va proceda la efectuarea de demersuri în vederea expunerii pe piață într-o formă adecvată care presupune anunțuri publicitare pe internet și în publicații de specialitate și va proceda la întocmirea și afișarea publicației de vânzare.”

Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă prețul de la care începe licitația.

2.8. La începutul ședinței de licitație, lichidatorul va anunța prețul de pornire al bunului ce urmează a fi vândut la licitație;
2.9. În cazul în care mai mulți participanți la licitație sunt dispuși să plătească prețul anunțat, atunci se va stabili un pas de licitație, iar licitația va continua până când ultima ofertă a unui participant nu a fost supralicitată de ceilalți participanți. Pasul de licitație va fi cuprins între 1-10% din prețul de strigare. La trecerea de la un pas de licitație la altul se va lăsa un interval de timp de 5 (cinci) minute în cuprinsul căruia ofertanții se pot hotărî dacă merg mai departe sau se retrag;
2.10. În cazul primirii a două sau mai multe oferte de cumpărare care prevăd plata integrală a prețului oferit, criteriul de selectare a cumpărătorului este prețul cel mai mare oferit. În caz de oferte egale la preț integral, pentru aceleași bunuri se organizează o licitație în urcare între ofertanții respectivi, în condițiile unei licitații obișnuite privind pasul de licitație, la valoarea de 100 Euro/pas;
2.11. Bunurile vor fi dobândite libere de orice sarcini;
2.12. După încheierea analizei ofertelor, lichidatorul judiciar va stabili oferta care întrunește cel mai mare preț, va întocmi un proces – verbal privind analiza ofertelor ce va fi comunicat ofertanților, iar ofertantul declarat câștigător va fi invitat pentru a încheia un proces – verbal de licitație și procesul – verbal de adjudecare;
2.13. În cazul în care adjudecatarul nu achită prețul în termenul convenit, de maxim 5 zile calendaristice de la închiderea procedurii de licitație, acesta va pierde toate sumele achitate până la acea dată și se va proceda la organizarea unei noi licitații, suportând toate cheltuielile prilejuite cu această ocazie și, după caz, suportând eventualele diferențe de preț, precum și orice alte prejudicii;
2.14. După plata integrală a prețului, lichidatorul judiciar va proceda la eliberarea procesului – verbal de adjudecare conform prevederilor Legii cu nr. 85/2006, încheindu-se în acest sens ulterior, în procedură autentică notarială, contractul de vânzare cumpărare potrivit Legii cu nr. 36/1995 și Codului Civil;
2.15. Plata se va face în Lei, la cursul BNR din data plății în contul de lichidare al ”SERPOCOM” S.R.L, în faliment, respectiv RO11BRMA0999100090853882 deschis la Banca Românească;
2.16. Actul autentic încheiat ulterior la notarul public constituie titlu de proprietate, pe baza procesului – verbal de licitație și actului de adjudecare.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *