„Sunt peste 15 ani de experienţă şi de muncă continuă şi cu respect atât faţă de mine, ca avocat, ca om, cât şi faţă de clienţii pe care îi reprezint
şi faţă de care reuşim să le aducem o mulţumire,
o încredere şi un zâmbet pe buze.”

  Răzvan – Constantin MURARIU face parte din generaţia tânără de avocaţi pentru care succesul personal devine un obiectiv zilnic, iar succesul clienţilor – o obligaţie profesională, fiind absolvent al Facultăţii de Drept, precum şi al Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale (Academia de Studii Economice Bucureşti).

 Avocat în cadrul Baroului Bucureşti începând din 15.01.2004 (admis în anul 2003) şi până în prezent, cu o experienţă şi o pregătire în dreptul comercial, al afacerilor, cât şi în dreptul penal, activitatea în principal fiind îndreptată în sfera litigiilor.

 Avocatul Răzvan – Constantin MURARIU profesează şi în domeniul insolvenţei, fiind membru şi al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România – Filiala Bucureşti.

 “Atât în viaţa personală, cât şi în cea profesională, mă ghidez după obiective: cred că trebuie să îţi stabileşti ţinte îndrăzneţe, dar realiste şi apoi să ai inteligenţa şi experienţa de a găsi strategiile şi metodele potrivite pentru a le atinge… Aceasta este abordarea pe care o am şi în ceea ce priveşte clienţii noştri: nu le promit imposibilul, ci le propun să obţinem cel mai bun rezultat posibil în situaţia dată. Îmi respect clienţii şi lupt pentru ei, întrucât cred în profesia mea şi consider că fiecare client care ne trece pragul trebuie să aibă succes prin noi.”

 

murariu@avocatmurariurazvan.ro
VOTAȚI UN NOU ÎNCEPUT!
Avocat MURARIU Răzvan – Constantin,

Membru în cadrul Consiliului Baroului București

~Împreună mergem înainte!~

 PROGRAM ELECTORAL

ADUNAREA GENERALĂ DE ALEGERE A ORGANELOR DE CONDUCERE A BAROULUI BUCUREŞTI DIN DATA DE 23.09.2019

Programul Electoral întocmit conform prevederilor art. XIV pct. 36 lit. b) din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a Adunării Generale de Alegere a Organelor de Conducere a Baroului Bucureşti din anul 2019, pentru ocuparea funcţiei de Membru în cadrul Consiliului Baroului București.

Puncte și obiective:
1. Acordarea de facilităţi prin majorarea onorariului minimal al avocaţilor stagiari și în prezent raportat la salariul minim pe economia națională potrivit art. 296 din Statutul Profesiei de Avocat, prin atragerea de fonduri băneşti de la Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Justiţiei prin prisma criteriilor art. 47 din O.U.G. cu nr. 80/2013,

Pentru a se putea stabili prin lege un onorariu minimal decent avocaţilor stagiari şi în condiţii similare cu respectarea demnității și prestigiului unui cursant, auditor de justiţie din cadrul Institutului Naţional Al Magistraturii, având în vedere că şi un avocat stagiar urmează cursurile I.N.P.P.A din cadrul U.N.B.R și beneficiază de suportul, îndrumarea și sprijinul unui avocat coordonator și care răspunde de pregătirea și formarea avocatului stagiar;

• ”Art. 47. – Impozitul pe veniturile realizate din activităţi desfăşurate de avocaţi, notari publici şi executori judecătoreşti se constituie venit la bugetul de stat şi se virează într-un cont distinct de venituri al acestuia. Ministerul Finanţelor Publice comunică lunar Ministerului Justiţiei informaţiile privind sumele virate în acest cont;”

2. Organizarea unor procese simulate pentru pregătirea și perfecționarea avocaţilor stagiari, în vederea formării profesionale şi a dobândirii unei maturităţi pentru a putea răspunde în fața provocărilor și a unor situaţii/incidente procedurale nou ivite în cadrul proceselor civile/penale pendinte;

3. Verificarea trimestrială a cunoştinţelor teoretice şi practice de către avocaţii coordonatori şi informarea Baroului cu privire la asimilarea cunoștințelor teoretice și practice dobândite în stagiu şi prin care se doreşte o formare profesională conjunctă şi asumată atât de către avocaţii coordonatori cât şi de I.N.P.P.A., având ca finalitate, creşterea calităţii actului de justiţie;

4. Posibilitatea de repartizare automată și aleatorie a avocaților stagiari în baza unui sistem transparent, exempli gratia R.N.G. (random number generator) a candidaților care promovează examenul de admitere în Baroul Bucureşti și care nu au posibilitatea să își găsească avocat îndrumător/coordonator, către case de avocatură, cabinete individuale, în vederea efectuării stagiului profesional şi pentru a nu exista sincope în evoluţia şi formarea profesională, atât a avocatului stagiar admis, cât și a viitorului avocat definitiv (Propunere inițiată de student bursier FILIP Ioan în anul IV Universitatea ″Nicolae Titulescu″ din București Facultatea de Drept, din cadrul cabinetului individual);

Propunere avocat stagiar din cadrul cabinetului individual, CONSTANTIN Simona – Alina: ”Stabilirea de comun acord la nivel național cu Ministerul Justiției, a unei perioade de circa 10 zile lucrătoare în cadrul Vacanței Judecătorești și în care să nu se dispună acte procedurale și termene de judecată, cu excepția celor care vizează procedurile urgente (măsuri preventive, contestații la executare, măsuri privitoare la minori ș.a.), în vederea respectării concediului anual de odihnă”;

5. Pentru avocaţii definitivi la început de carieră şi care nu au posibilitatea folosirii unui spaţiu de lucru adecvat (birou individual, neavând posibilități materiale de închiriere lunară sediu profesional și prin analiza unor criterii de natură intrinsecă), să se găsească o modalitate împreună cu Ministerul Justiţiei având în vedere taxele şi contribuţiile avocaţilor și care ajung și în fondurile Ministerului Justiției, pentru acordarea unor birouri sau săli de protocol printr-o modalitate de programare, pentru ca avocatul definitiv să se poată întâlni cu clienţii, justiţiabilii în condiții de deplină confidenţialitate, având ca finalitate atragerea de clientelă profesională și dezvoltarea acestui;

6. Crearea şi dezvoltarea unui program legislativ gratuit (ex. Lege5) şi atragerea de fonduri bănești de la Ministerul Justiţiei şi care să fie consultat/accesat, pe baza unui cont unic înregistrat prin legitimaţia avocaţială, de către colegii avocaţi, în condiţii similare bazei de date și formării profesionale continue a magistraţilor;

7. Posibilitatea obţinerii unor vouchere de vacanţă de la Ministerul de Finanţe şi Ministerul Justiţiei pentru colegii avocaţi în vederea unor recuperări necesare, datorită specificului activităţii de avocat, în condiţii de stres, presiune, oboseală cronică, uzură, fără caracter limitativ, pentru a beneficia în condiţii de echitate şi egalitate cu colegii magistraţi şi alţi funcţionari publici, precum şi o modalitate a creşterii indemnizaţiei pentru nou – născuţi acordată mamelor, colegelor noastre.

De lege ferenda propunem, reglementarea unor infracțiuni exercitate împotriva avocatului, pentru:
• protejarea imaginii, asigurarea respectului şi demnităţii avocatului în raport cu autorităţile, clienţii şi terțe persoane;
• prevenirea oricăror modalităţi sau mijloace de umilire a avocatului și creării de către diverse persoane de discriminări și situații de inferioritate.

Cu titlu de exemplu: nerespectarea drepturilor avocatului, adresarea de expresii jignitoare și punerea în situații umilitoare de către autorităţi sau care au un comportament defăimător şi care afectează prestigiul acestei profesii.